Có thể được dán nhãn “Organic” ở mặt trước của sản phẩm theo quy định của EU

Các quy định và dán nhãn hữu cơ của EU.

Ngân Giang