Các bên liên quan có thể sử dụng cở sở dữ liệu trực tuyến của GLOBALG.A.P. để kiểm tra tính hiệu lực của số LGN đã được cấp cho nông trại khi đăng ký thực hiện Chương trình PFA. Cơ sở dữ liệu này là trực tuyến và người dùng không cần phải đăng ký.
Tuy nhiên, với người mua hàng hoặc nhà bán lẻ nếu đăng ký với GLOBALG.A.P. họ sẽ nhận được rất nhiều thông tin về nông trại để thực hiện các thủ tục mua hàng với nông trại. Nếu các bên liên quan cần cung cấp thêm thông tin, cần đăng ký với GLOBALG.A.P. để trở thành ‘Đối tác thương mại’ trong Chương trình PFA.

Ví dụ: Đối tác thương mại có thể xem được báo cáo kết quả đánh giá PFA. Chỉ các tổ chức, cá nhân đã ký “Điều khoản thỏa thuận với GLOBALG.A.P.” có thể truy cập vào dữ liệu của GLOBALG.A.P. và được coi là Đối tác thương mại. Để biết thêm thông tin về gói sản phẩm này, quý vị có thể đăng nhập vào: www.globalgap.org/uk_en/buyers/Sourcing
-Certified
-Products/
hoặc liên lạc với dịch vụ chăm sóc khách hàng của GLOBALG.A.P. tại email:
customer_support@globalgap.org