Chương trình HVNCLC: Bước đệm cho sự phát triển của hàng Việt