Tại diễn đàn Mekong Connect 2021 với chủ đề ‘Phục hồi kinh tế và liên kết phát triển trong bình thường mới’, ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cho rằng: ĐBSCL, trong bối cảnh liên kết với TP.HCM, hay liên kết với Vùng Đông Nam Bộ, với các vùng, miền, lãnh thổ khác, đổi mới sáng tạo mở có thể là 1 giải pháp để huy động tối đa các nguồn lực nhằm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của Vùng. Bản thân Diễn đàn này có thể coi là 1 cấu phần quan trọng, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở của Vùng, từng bước tạo dòng chảy tri thức trong môi trường kinh tế – xã hội của Vùng”.