CPTPP – Cơ hội từ một hiệp định thế hệ mới – Chất lượng cao