Danh sách 427 doanh nghiệp HVNCLC 2003

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Bình Nguyên  2 Cơ sở Chế biến tàu vị iểu Trường Thành  3 Cơ sở Điện - điện tử Thanh Ngân  4 Cơ sở Điện cơ...

Danh sách 400 doanh nghiệp HVNCLC 2002

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Bình Nguyên  2 Cơ sở Chế biến Nam Phương  3 Cơ sở Chế biến tàu vị iểu Trường Thành  4 Cơ sở Điện cơ Phương Nam  5 Cơ...

Danh sách 353 doanh nghiệp HVNCLC 2001

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Bình Nguyên  2 Cơ sở Chế biến Nam Phương  3 Cơ sở Chế biến tàu vị iểu Trường Thành  4 Cơ sở Điện cơ Phương Nam  5 Cơ...

Danh sách 337 doanh nghiệp HVNCLC 2000

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Chế biến Nam Phương  2 Cơ sở Chế biến tàu vị iểu Trường Thành  3 Cơ sở Giày dép da Long Thành  4 Cơ sở Mái...

Danh sách 256 doanh nghiệp HVNCLC 1999

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Chế biến Thực phẩm Quỳnh Như  2 Cơ sở Điện cơ Phương Nam  3 Cơ sở Mỹ phẩm Lana  4 Cơ sở Nghệ Xương  5 Cơ sở Nguyên...

Danh sách 142 doanh nghiệp HVNCLC 1998

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Chế biến Nam Phương  2 Cơ sở Chế biến Thực phẩm Quỳnh Như  3 Cơ sở Mỹ phẩm Lana  4 Cơ sở Nguyên Long - Bút...

Danh sách 116 doanh nghiệp HVNCLC 1997

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Chế biến Nam Phương  2 Cơ sở Giày da Đông Hải  3 Cơ sở Giày dép da Long Thành  4 Cơ sở Mực viết Quế Lâm  5 Cơ...