Mục đích của Diễn đàn lần này nhằm mục đích giới thiệu cho doanh nghiệp tìm hiểu và ứng dụng các ứng dụng tiềm năng trong chiến lược về công nghệ số. Diễn dàn tập trung về IoT, truyền thông, ứng dụng và các giải pháp cho chiến lược phát triển của đất nước.

BSA CHANNEL