Ngày 13/5/2024, UBND TP.HCM đã ra Quyết định 1608/QD-UB phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao TP.HCM.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định 3795/QD-UBND ngày 27/8/2010 của Chủ tịch UBND TP.HCM về Phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao TP.HCM

Trước đó, Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) nói trên đã được Đại hội Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao TP.HCM nhiệm kỳ III (2024-2028) thông qua ngày 1/3/2024.

Dưới đây là Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao TP.HCM được ban hành kèm theo Quyết định 1608 /QD-UB ngày 13/5/2024 của UBND TP.HCM:

HỘI DN HVNCLC