DN tư nhân đóng góp chưa đến 10% GDP, làm sao có kinh tế thị trường?