Những dung quan trọng được trình bày tại hai Workshop tiền đề cho Mekong Connect 2019