Ấn Độ có thể là nguồn cung vải và sợi chất lượng cho Việt Nam, giúp thu hẹp khoảng cách, thậm chí nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Hiệp định EVFTA là cơ hội tốt cho nhà đầu tư Ấn Độ tại Việt Nam