Dịch Covid-19 khiến các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống buộc phải tạm ngưng nên việc giao thương trực tuyến được đẩy mạnh.

Hỗ trợ DN bán nông sản, thực phẩm trực tuyến sang Trung Quốc