Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, kiến nghị bãi bỏ, cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2017.

Một trong những nội dung rất đáng chú ý trong Nghị quyết là danh mục các Luật cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và quy hoạch.

Khẩn trương cắt giảm điều kiện kinh doanh

Theo đó,  Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan căn cứ danh mục do Bộ Tư pháp đề xuất, tiếp tục rà soát, xác định rõ các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, lập đề nghị xây dựng từng dự án luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành, xác định tiến độ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, trình Chính phủ trước ngày 30/7. Trường hợp không đề nghị sửa đổi, bổ sung các luật, các bộ, cơ quan phải báo cáo, giải trình rõ với Chính phủ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP, quán triệt tinh thần tạo thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, khẩn trương rà soát, kiến nghị bãi bỏ, cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực quản lý; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2017.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, khẩn trương triển khai việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư, trình Chính phủ trong quý IV năm 2017.

Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, tổng hợp các vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung của Luật Đầu tư công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7.

Bảo đảm thống nhất với Luật Quy hoạch

Về việc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến quy hoạch, Chính phủ thống nhất quan điểm xây dựng Luật Quy hoạch nhằm tạo ra bước thay đổi căn bản trong công tác lập và quản lý hệ thống quy hoạch, hoạch định không gian phát triển, tạo động lực phát triển trên lãnh thổ quốc gia, loại bỏ những quy hoạch không phù hợp với thực tế, chồng chéo, tạo cơ chế xin cho, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, cản trở phát triển, đồng thời bảo đảm tính ổn định, thống nhất của hệ thống pháp luật và không ảnh hưởng tiêu cực tới điều hành, phát triển kinh tế – xã hội.

Để kịp thời trình Quốc hội thông qua dự án luật này tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan thống nhất ý kiến, hoàn thiện dự án Luật Quy hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7 để báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội.

Đối với danh mục các Luật cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến quy hoạch, để bảo đảm đồng bộ với dự án Luật Quy hoạch, đối với các Luật chỉ sửa đổi, bổ sung nội dung đơn giản về kỹ thuật thì sửa đổi, bổ sung ngay tại dự án Luật quy hoạch. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung cụ thể; phối hợp với Văn phòng Chính phủ gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ về nội dung này; tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đối với các Luật cần sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung, chính sách phức tạp hoặc có liên quan đến đầu tư kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, cơ quan xây dựng Danh mục ban hành cùng dự án Luật Quy hoạch; các bộ, cơ quan chủ trì rà soát và lập đề nghị xây dựng dự án sửa đổi, bổ sung từng Luật riêng hoặc Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật thuộc lĩnh vực quản lý, trình Chính phủ trước ngày 30/7 cùng với đề nghị sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh để báo cáo Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017, 2018.

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật Quy hoạch, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện, phối hợp với Văn phòng Chính phủ gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị quyết này, tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 30/7.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng pháp luật, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ lập đề nghị sửa đổi các luật, báo cáo theo đúng yêu cầu của Chính phủ.

Giao Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, đề xuất tổ chức Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật trong tháng 8 năm 2017 để Chính phủ xem xét, thông qua các đề nghị xây dựng các dự án Luật theo yêu cầu trên.

VGP