Một số thông tin chính về localg.a.p.
Bước đầu để tiến tới nông nghiệp an toàn và bền vững
Localg.a.p. cũng là bước đệm cho nông dân có nhu cầu đạt được chứng nhận GLOBALG.A.P. nhằm đưa sản phẩm của mình vào các thị trường quốc tế nơi đòi hỏi có chứng nhận GLOBALG.A.P.
Mặt khác, công cụ này cũng có thể giúp nhà nhập khẩu nước ngoài bổ sung vào danh sách khách hàng của mình trong mạng lưới các nhà sản xuất nông nghiệp tin cậy để mua hàng khi các nông trại này được chứng nhận bởi GLOBALG.A.P. trong tương lai.
Người tiêu dùng trên thế giới ngày càng có nhu cầu sử dụng thực phẩm chất lượng được tạo ra một cách an toàn và bền vững. Các nhà bán lẻ toàn cầu đã và đang đáp ứng các yêu cầu đó bằng cách áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Trong đó, họ yêu các nhà sản xuất nông nghiệp cung cấp sản phẩm được sản xuất an toàn và đạt được các chứng nhận.
Tuy nhiên, có một số một vấn đề là: Trong sản phẩm thuộc họ localg.a.p. GLOBALG.A.P. cung cấp Chương trình được gọi là Chuẩn cho nông trại cơ bản (PFA). Các tiêu chí của PFA được trích xuất từ các tiêu chí của Chứng nhận GLOBALG.A.P. Chương trình PFA đòi hỏi các tiêu chí ở mức độ cơ bản/thấp nhất trong các sản phẩm của GLOBALG.A.P. và không phải là chuẩn chứng nhận của bên thứ 3 mà chỉ là quá trình đánh giá.
1. Nhà bán lẻ có nguồn hàng bị hạn chế vì những nông dân sản xuất quy mô nhỏ hoặc mới tham gia vào hoạt động nông nghiệp có thể chưa thể đạt được chứng nhận GLOBALG.A.P. hoặc chưa tuân thủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm.
2. Trong khi đó, nông dân vẫn muốn sản phẩm của mình có thể xâm nhập vào thị trường nội địa trong điều kiện chưa tuân thủ các tiêu chuẩn chứng nhận. Mục tiêu xuyên suốt của thực hiện PFA là nhằm tiến tới thực hành sản xuất tốt hơn để cuối cùng có thể đạt được chứng nhận GLOBALG.A.P.
Tuy nhiên, thị trường hoàn toàn có thể quyết định mục tiêu của chương trình cần đạt được ở mức độ nào. Nông dân có thể quyết định thực hiện các Chương trình do GLOBALG.A.P. cung cấp để đạt được mục tiêu của mình như sau: GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI: localg.a.p. localg.a.p. là một công cụ để nâng cao năng lực sản xuất và được thiết kế đặc biệt bởi GLOBALG.A.P. cho chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp tại những thị trường mới nổi và nền kinh tế đang phát triển.
Tiêu chuẩn này định hướng để hỗ trợ nông dân đặc biệt nông dân sản xuất quy mô nhỏ và mới tham gia vào sản xuất thực hiện các thực hành sản xuất nông nghiệp tốt để cải tiến hiệu quả quản lý trang trại, giảm thiểu rủi ro về an toàn thực phẩm và tuân thủ các quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Thông qua công cụ này, nông dân có thể đưa sản phẩm của mình xâm nhập vào các thị trường địa phương và khu vực.
• Chương trình PFA mức độ nâng cao (PFA Intermidiate level) (chỉ thực hiện quy trình đánh giá, không phù hợp cho xuất khẩu); hoặc
• Chương trình Đảm bảo an toàn thực phẩm (Produce Safety Assurance certification) (chỉ bao gồm các tiêu chí về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của GLOBALG.A.P.), hoặc
• Chứng nhận GLOBALG.A.P. (bao gồm toàn bộ các tiêu chí về an toàn thực phẩm, an toàn và sức khoẻ của người lao động, môi trường bền vững).
Chương trình PFA sẵn có. Các quy định chung và các tiêu chí để tuân thủ Cấp độ nâng cao (Intermidiate level) bao gồm các tiêu chí về truy xuất nguồn gốc, các tiêu chí về an toàn thực phẩm được tăng thêm so với cấp độ cơ bản và bổ sung thêm một số tiêu chí về sức khỏe và an toàn của người lao động, bảo vệ môi trường. Đây là cấp độ cao nhất của Chương trình PFA.
Chương trình này đã được xây dựng bởi ban Thư ký của GLOBALG.A.P. Hiện nay, GLOBALG.A.P. không cho phép chỉnh sửa, bổ sung các tiêu chí trừ khi có nhu cầu từ các dự án/chương trình cụ thể. Nếu bạn quan tâm đến thiết lập một chương trình có chỉnh sửa theo nhu cầu của mình thì có thể liên lạc cán bộ của GLOBALG.A.P. bằng email: antequera@globalgap.org Chương trình PFA phù hợp với những đòi hỏi của Tổ chức Sáng kiến về An toàn thực phẩm toàn cầu (GFSI) đối với thị trường trên thế giới.
Tuy nhiên chương trình này không nhằm để đáp ứng cho thị trường xuất khẩu mà vẫn chỉ tập chung cho thị trường địa phương hoặc khu vực khi phù hợp với nhu cầu của các nhà bán lẻ hoặc người sử dụng. Nông dân thực hiện PFA được khuyến khích chứ không bắt buộc đạt được các tiêu chí của Chuẩn chứng nhận GLOBALG.A.P. trừ khi có yêu cầu của thị trường.
Phần Quy định chung của Chương trình PFA cung cấp nền tảng cơ bản để thực hiện Chuẩn PFA.
Có 2 cấp độ thực hiện trong Chương trình PFA là: Cấp độ cơ bản (thấp hơn) và Cấp độ nâng cao (cao hơn).
Các tiêu chí của các cấp độ này đều được trích xuất từ tiêu chí trong Chuẩn chứng nhận GLOBALG.A.P.
Cấp độ cơ bản (Foundation level) bao gồm các tiêu chí về truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm và đảm bảo sản phẩm có thể bán tại thị trường địa phương hoặc đây là bước đầu tiên trong quá trình định hướng để có chứng nhận GLOBALG.A.P. Đây là cấp độ thấp nhất của Chương trình PFA.
Lấy tài liệu miễn phí về PFA tại: www.localgap.org
Sự khác nhau giữa PFA và GLOBALG.A.P
Chuẩn cho nông trại cơ bản (PFA)
 • Chỉ thực hiện quy trình đánh giá
 • Nông trại được cấp số localg.a.p. (LGN)
 • Tiêu chí được trích xuất từ Chuẩn GLOBALG.A.P. và có 2 cấp độ là:
  Cơ bản và Nâng cao
 • Quá trình đánh giá có thể được thực hiện bởi các đánh giá viên của Tổ chức
  chứng nhận hoặc cán bộ từ các Tổ chức tư vấn được công nhận bởi GLOBALG.A.P.
 • Khi tuân thủ hết các tiêu chí, nông trại sẽ nhận được “Thư tuân thủ”
  Tập trung vào thị trường nội địa và nâng cao năng lực
Chuẩn GLOBALG.A.P. (IFA)
 • Thực hiện quy trình chứng nhận
 • Nông trại được cấp số GLOBALG.A.P. (GGN)
 • Có một cấp độ và quan tâm đến toàn bộ các tiêu chí trong
  sản xuất nông nghiệp
 • Chỉ được thực hiện bởi các đánh giá viên của Tổ chức chứng nhận được
  công nhận bởi GLOBALG.A.P.
 • Khi tuân thủ hết các tiêu chí, nông trại sẽ nhận được “Chứng nhận”
  Được thị trường quốc tế công nhận