Bản tin truyền hình Niềm tin hàng Việt phát sóng ngày 25/10/2021