Chương trình truyền hình Niềm tin hàng Việt số 6/5/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=uVYoaqtsWYk

Theo BSA CHANNEL