Niềm tin hàng Việt số 16/11/2020

Bản tin thị trường – ngày 24/11/2020