Kiến nghị Chính phủ cho phép áp dụng thủ tục rút gọn để ban hành nghị định và thông tư hướng dẫn để có thể triển khai ngay gói cấp bù lãi suất cho doanh nghiệp.