P-D-C-A là viết tắt của Plan, Do, Check, Act, do William Edwards Deming (1900 – 1993) đề xuất. Ông được xem là cha đẻ của quản lý chất lượng với triết lý 14 điểm.

Quản lý chất lượng: PDCA đơn giản mà hiệu quả