Lợi ích cho nhà bán lẻ và người mua hàng
1. Mua được sản phẩm từ địa phương và khu vực mà vẫn đạt được yêu cầu tối thiểu về an toàn và vệ sinh thực phẩm
2. Xây dựng được mạng lưới các nông trại tin cậy
Có lợi từ hệ thống truy xuất nguồn gốc của GLOBALG.A.P.
3. Giám sát tiến độ của nông trại tham dự vào Chương trình trong cơ sở dữ liệu của GLOBALG.A.P. bằng sử dụng 13 chữ số LGN
4. Có thể truy cập báo cáo đánh giá đối với các nông trại tham gia Chương
trình trong cơ sở dữ liệu của GLOBALG.A.P.
5. Làm việc với nông trại về kế hoạch cải tiến về an toàn thực phẩm và phát triển bền vững để cải tiến chất lượng chuỗi cung ứng của mình
6. Hưởng lợi từ các đợt tập huấn của GLOBALG.A.P. trong quy trình quản lý
chất lượng nông trại 
Chương trình PFA sử dụng thương hiệu của localg.a.p. có thể giúp nông dân đặc biệt là nông dân sản xuất quy mô nhỏ hoặc mới tham gia sản xuất về:
1. Thực hiện các thực hành nông nghiệp tốt
2. Giảm thiểu rủi ro về an toàn thực phẩm
3. Tuân thủ hơn với quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
4. Có thể bán sản phẩm tại thị trường trong nước và khu vực
5. Cung cấp thêm sự tin tưởng từ phía nhà bán lẻ hoặc người mua hàng bởi vì:
  • Truy xuất tốt hơn bằng sử dụng số LGN. Nhà bán lẻ có thể xây dựng chuỗi
  • cung ứng của mình chỉ với các nông trại đã đăng ký trong Chương trình PFA 
  • PFA cung cấp cơ hội loại bỏ đối tác trung gian như đầu nậu 
  • PFA hỗ trợ cấu trúc quản lý chất lượng
6. Truy cập toàn bộ các tài liệu trực tuyến và miễn phí
Đây cũng là chương trình tiết kiệm chi phí bởi vì:
1. Không đòi hỏi quy trình chứng nhận
2. Có thể áp dụng dụng với nhóm nông trại
3. Nông trại cần thực hiện theo cấp độ mà người mua hàng yêu cầu
4. Qua tiếp cận từng bước, nông trại có thể tiếp cận dần về các yêu cầu đối với chứng nhận và tìm hiểu thêm thông tin về hệ thống chứng nhận GLOBALG.A.P.