Trang tiếng Anh của Chương trình HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO CHUẨN HỘI NHẬP
Việc ra mắt một Cổng thông tin “Chuẩn hội nhập” kết nối với khách hàng thế giới xuất phát từ việc: Cần có một nền tảng kết nối lực lượng doanh nghiệp chưa từng được tập hợp và hình thành cộng đồng: Những doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế. Vấn đề xây dựng nhận thức và tâm lý tôn trọng, tuân thủ tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng sản phẩm, đứng vững trên thị trường thế giới một cách bền vững trong doanh nghiệp SME Việt Nam là vấn đề lớn, cần xây dựng lâu dài.
Cổng thông tin này sẽ là công cụ kết nối, tập hợp, qua đó, giao lưu, chia sẻ thông tin, cùng nhau học hỏi nâng cao trình độ là: một nền tảng, tức một Cổng thông tin cho các doanh nghiệp đạt chuẩn. Trong 4 năm qua, Hội DN HVNCLC đã xây dựng và tiến hành một chương trình xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp về tiêu chuẩn, gọi là: “HVNCLC -Chuẩn hội nhập”, đến nay, sau khi hình thành một đội ngũ chuyên gia tư vấn đào tạo chứng 15 người, hai hội đồng chuyên gia cao cấp để xây dựng các bộ tiêu chuẩn và thẩm định cấp chứng nhận “Chuẩn hội nhập” cho doanh nghiệp, Hội đã trao chứng nhận cho 159 doanh nghiệp (cả Thực phẩm và Phi thực phẩm).
Website tiếng Anh: https://vnprogis.com/
Website tiếng Việt: http://hvnclc.chuanhoinhap.vn

Ra mắt cổng thông tin “Chuẩn hội nhập” kết nối khách hàng thế giới