Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk – VNM) sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua một số ngành nghề kinh doanh mới như sản xuất đường, dịch vụ ăn uống…

Vinamilk mở chuỗi cà phê