Đạo luật Hiện đại hóa an toàn thực phẩm FDA (FSMA) cho phép cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) bảo hệ tốt hơn sức khoẻ cộng đồng, bằng việc giúp đảm bảo an toàn và an ninh trong việc cung cấp thực phẩm. FSMA cũng yêu cầu FDA thiết lập các chương trình tự nguyện, có phí để được xem xét và nhập khẩu nhanh từ những nhà nhập khẩu đạt và duy trì mức độ kiểm soát cao về an toàn và an ninh chuỗi cung cấp. Bản chất chương trình này nhằm giúp giảm tải áp lực kiểm soát, thông quan nhanh, khuyến khích nhà nhập khẩu tăng cường làm việc với nhà cung cấp để giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh thực phẩm.

(Vietnamtimes) – VQIP là viết tắt của chương trình Nhà nhập khẩu tự nguyện. Bản chất chương trình Nhà nhập khẩu tự nguyện nhằm giúp giảm tải áp lực kiểm soát, thông quan nhanh, khuyến khích nhà nhập khẩu tăng cường làm việc với nhà cung cấp, để giảm thiểu rủi ro về an toàn thực phẩm.

Các nhà nhập khẩu tham gia vào VQIP sẽ nhận được những lợi ích gỉ?

– FDA sẽ đẩy nhanh thủ tục nhập khẩu vào Hoa Kỳ cho tất cả các thực phẩm nằm trong đơn đăng ký VQIP (thực phẩm VQIP). FDA sẽ tiến hành sàng lọc dựa trên đánh giá về tiên đoán rủi ro đối với hệ thống sàng lọc nhập khẩu nhắm tới việc tuân thủ nhập khẩu linh hoạt (PREDICT), để nhận biết các lô hàng thực phẩm là đối tượng đã đăng ký VQIP được phê duyệt, để đẩy nhanh quá trình nhập khẩu của thực phẩm đó. Hệ thống được thiết kế để nhận diện thông tin và giải phóng lô hàng ngay sau khi nhận được thông tin nhập khẩu, trừ khi phải tiến hành kiểm tra và lấy mẫu nếu cần thiết vì sức khỏe cộng đồng.

– FDA sẽ hạn chế kiểm tra và/hoặc lấy mẫu các lô hàng nhập khẩu thực phẩm thuộc VQIP, trừ các tình huống “vì cộng đồng” (nghĩa là khi thực phẩm có hoặc có thể có nguy cơ gây rủi ro đến sức khoẻ cộng đồng), để có được các mẫu vi sinh cần thiết dựa trên rủi ro, và để đánh giá VQIP.

– Trong trường hợp kiểm tra và/hoặc lấy mẫu được xác định trong đoạn trên, FDA sẽ cố gắng, trong chừng mực có thể, kiểm tra hàng nhập khẩu và thu thập mẫu tại điểm đến và các địa điểm khác của thực phẩm VQIP, theo yêu cầu của nhà nhập khẩu VQIP. Nếu xuất khẩu được bảo đảm, FDA sẽ hỗ trợ thực hiện yêu cầu của nhà nhập khẩu với cục Hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP), để xuất khẩu từ cảng mà nhà nhập khẩu mong muốn.

– FDA sẽ đẩy nhanh phân tích trong phòng thí nghiệm các mẫu do “vì cộng đồng” hoặc để đánh giá của hàng nhập khẩu thuộc VQIP, trong chừng mực có thể phù hợp với ưu tiên sức khoẻ cộng đồng.

– FDA sẽ duy trì bộ phận trợ giúp nhà nhập khẩu VQIP, để trả lời các câu hỏi và giải quyết các vấn đề do nhà nhập khẩu VQIP nêu ra về thực phẩm VQIP và tài liệu hướng dẫn này. Bộ phận hỗ trợ nhập khẩu VQIP sẽ sẵn sàng hỗ trợ hoàn thành đơn đăng ký VQIP và tạo thuận lợi trong việc xem xét thực phẩm VQIP, nếu không được giải phóng ngay lập tức.

– FDA sẽ công bố danh sách các nhà nhập khẩu VQIP được phê duyệt trên trang web của FDA tại: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInf ormation/ucm448728.htm. VQIP nhà nhập khẩu có thể lựa chọn không công bố trên danh sách này. Một nhà nhập khẩu lựa chọn không công bố trên danh sách các nhà nhập khẩu VQIP được phê duyệt, sẽ không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của họ.

Cơ quan có thể đình chỉ bất kỳ hoặc tất cả các lợi ích này khi cần, để bảo vệ sức khỏe cộng đồng hoặc trong trường hợp khẩn cấp không lường trước được.

Ai có thể tham gia chương trình VQIP?

Bạn phải là nhà nhập khẩu thực phẩm tham gia VQIP. Vì mục đích của chương trình VQIP, nhà nhập khẩu được xác định là người sẽ mang thực phẩm, hoặc là nguồn đưa thực phẩm, từ một quốc gia nước ngoài vào lãnh thổ hải quan của Hoa Kỳ (mục 806(g) của luật FD&C). Một nhà nhập khẩu VQIP có thể có trụ sở ngoài Hoa Kỳ. Các đối tượng có thể là nhà nhập khẩu VQIP gồm nhà sản xuất, chủ sở hữu, người nhận hàng, và nhà nhập khẩu có hồ sơ nhập thực phẩm, miễn là nhà nhập khẩu đó có thể thỏa mãn tất cả các điều kiện tham gia chương trình trong hướng dẫn này.

Tôi là nhà nhập khẩu đã có hồ sơ nhập thực phẩm có thể trở thành nhà nhập khẩu VQIP không?

Khi là một nhà nhập khẩu VQIP bạn cũng có thể, nhưng không nhất thiết phải là nhà nhập khẩu có hồ sơ tại CBP. CBP định nghĩa nhà nhập khẩu có hồ sơ nhập khẩu thực phẩm là người hoặc doanh nghiệp chịu trách nhiệm nhập khẩu và thanh toán các nghĩa vụ nhập khẩu, phí và thuế cho lô hàng thực phẩm. Theo 19 U.S.C. 1484(a)(2)(B), nhà nhập khẩu đã có hồ sơ nhập khẩu có thể là chủ sơ hữu hoặc là người mua thực phẩm hoặc, được chỉ định bởi chủ sở hữu, người mua, hoặc người nhận hàng, môi giới được cấp phép bởi CBP.

Nhà nhập khẩu VQIP có giống nhà nhập khẩu theo các quy định của FDA áp dụng cho các nhà nhập khẩu thực phẩm không?

Nhà nhập khẩu VQIP có thể, nhưng không nhất thiết, giống nhà nhập khẩu được định nghĩa trong các quy định của chương trình xác minh nhà cung cấp nước ngoài (FSVP) hoặc quy định phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP). Vì mục đích của hướng dẫn này, nhà nhập khẩu FSVP hoặc HACCP nghĩa là nhà nhập khẩu một thực phẩm cụ thể, theo các yêu cầu của quy định FSVP của FDA, (21 CFR phần 1, phụ phần L) hoặc các yêu cầu áp dụng với nhà nhập khẩu trong quy định HACCP về hoa quả và thủy sản (21 CFR 120.14 và 123.12, tương ứng). Theo quy định nhà nhập khẩu FSVP và HACCP, nhà nhập khẩu là chủ sở hữu, người nhận hàng Hoa Kỳ tại thời điểm nhập khẩu vào Hoa Kỳ (21 CFR 1.500 (FSVP)); 21 CFR 120.3(h) (HACCP hoa quả); và 21 CFR 123.3(g) (HACCP thuỷ sản)). Một nhà nhập khẩu FSVP hoặc HACCP phải có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Khi nhà nhập khẩu thực phẩm FSVP hoặc HACCP là đại lý hoặc đại diện của chủ sở hữu hoặc người nhận hàng tại Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu HACCP hoặc FSVP tương ứng với thực phẩm đó.

Tuy nhiên, một nhà nhập khẩu VQIP không cần phải có trụ sở tại Hoa Kỳ. Nếu bạn là một nhà nhập khẩu VQIP có trụ sở tại Hoa Kỳ, bạn cũng có thể là nhà nhập khẩu FSVP hoặc HACCP. Nếu bạn là nhà nhập khẩu VQIP và cũng là nhà nhập khẩu FSVP hoặc HACCP cho thực phẩm đó, bạn cần đáp ứng các yêu cầu của quy định về hiện hành FSVP hoặc HACCP. Nếu không, bạn cần đảm bảo các nhà nhập khẩu FSVP hoặc HACCP đáp ứng các quy định này.

Ngân Giang – TGTT