Nhà bán lẻ Nam Phi tìm cách thoát khủng hoảng chuỗi cung ứng châu Á