Bản tin truyền hình Niềm tin hàng Việt phát sóng ngày 22/6/2020.

BSA CHANNEL