Ban chấp hành Hội DN HVNCLC nhiệm kỳ 2018-2023
Hội Doanh nghiệp (DN) Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) ra đời vào tháng 3/2010 bằng Quyết định số 930 của UBND TP.HCM ký ngày 2/3/2010
Hội DN HVNCLC TP.HCM là một tổ chức của quần chúng DN được công nhận danh hiệu HVNCLC, nhằm tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển HVNCLC tại TP.HCM. Hội DN HVNCLC TP.HCM là một tổ chức có tư cách pháp nhân, có biểu tượng riêng, con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng để hoạt động. Biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở, phương tiện hoạt động do hội tự lo.
Hội DN HVNCLC là thành viên của Hiệp hội DN TP.HCM, chịu sự quản lý của Sở Công thương TP.HCM.
Hội DN HVNCLC TP.HCM hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội sau khi được Đại hội hội viên thông qua và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định phê duyệt.
CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA HỘI DN HVNCLC VÀ CHƯƠNG TRÌNH HVNCLC – DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN, HVNCLC – CHUẨN HỘI NHẬP 
– Quyết định về cho phép thành lập Hội DN HVNCLC TPHCM số 930/QĐ-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM. 
– Quyết định về công nhận Ban Chấp hành Hội DN HVNCLC TPHCM số 3794/QĐ-UBND ngày 27 tháng 08 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM.
– Quyết định về phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Hội DN HVNCLC TPHCM số 3795/QĐ-UBND ngày 27 tháng 08 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM.
– Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi và bổ sung) Hội DN HVNCLC TPHCM số 1608 /QD-UBND ngày 13 tháng 05 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM.
– Quyết định 147/2005 QĐ-UBND ngày 18/08/2005 của UBND TPHCM về giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư, Báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức chương trình HVNCLC. 
– Quyết định 4395/QĐ-UBND ngày 16/09/2011 và Văn bản 6789/VP-TM ngày 24/09/2011 của UBND TPHCM về việc giao Hội DN HVNCLC tổ chức triển khai chương trình HVNCLC, thay thế Quyết định 147/2005QĐ-UBND 
– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối tượng sở hữu công nghiệp nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC ngày 10/01/2014. 
– Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp số 7134/ĐKHĐSH cấp theo Quyết định số 1920/QĐ-SHTT ngày 24/06/2014 Hội Doanh nghiệp HVNCLC là đối tượng được chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu chứng nhận đang được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu HVNCLC DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN. Số GCN: 124661, ngày cấp 12/05/2009 (Quyết định gia hạn số: 61829/QĐ-SHTT ngày 07 tháng 09 năm 2017 có hiệu lực trong vòng 10 năm)
– Quyết định Ban hành qui chế sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC do NTD bình chọn số 05/QĐ-Hội ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội DN HVNCLC TPHCM.
– Qui chế (sửa đổi bổ sung) cấp giấy chứng nhận HVNCLC của Hội DN HVNCLC ngày 30 tháng 06 năm 2014. 
– Qui chế (sửa đổi bổ sung) sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC của Hội DN HVNCLC ngày 13/12/2013 của Hội DN HVNCLC TPHCM.
– Giấy Chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu số 295960 cấp theo Quyết định số 12642/QĐ-SHTT của Cục Sở hữu Trí tuệ Quyết định về việc cấp Giấy Chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận số 295960 nhãn hiệu HVNCLC_CHUẨN HỘI NHẬP cho chủ Giấy chứn nhận là Hội DN HVNCLC TPHCM ngày 28/02/2018.
TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA HỘI DN HVNCLC 
Tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi, nhằm mục đích để bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả, góp phần bảo vệ uy tín, giữ vững chất lượng hàng hóa, dịch vụ của DN nói chung, của nhãn hiệu HVNCLC nói riêng, đóng góp vào việc phát triển kinh tế – xã hội của thành phố
SỨ MỆNH CỦA HỘI DN HVNCLC 
1 – Bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội.
2 – Là đầu mối thu thập và phản ánh những nguyện vọng, ý kiến DN đến các cơ quan quản lý nhà nước
3 – Thúc đẩy các DN hội viên nâng cao chất lượng hàng Việt Nam, nghiêm túc bảo đảm về chất lượng ổn định đồng thời nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường, góp phần bảo vệ và nâng cao uy tín cho nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC.
4 – Hỗ trợ thông tin, tư vấn các nhu cầu kinh doanh, sản xuất, quản trị của DN.
5 – Tạo mối liên kết giữa DN với người tiêu dùng, giữa DN thành viên trong hội, giữa DN thành viên với các DN khác. Là đầu mối trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động với các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước theo quy định.
6 – Phối hợp tổ chức hoạt động quảng bá, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để vận động DN và người tiêu dùng hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
7 – Tổ chức các hoạt động chăm lo cho xã hội, cộng đồng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, trách nhiệm với người lao động của hội viên.
8 – Tôn trọng và thực hiện Điều lệ của Hiệp hội DN TP.HCM. 
Ban chấp hành Hội DN HVNCLC do Đại hội Hội viên lần bầu. Ban chấp hành nhiệm kỳ đầu từ 2010-2017 có 17 thành viên là đại diện của các DN hội viên, cá nhân đã gắn bó từ những ngày đầu chương trình HVNCLC, có uy tín, hiểu rõ đặc điểm, nhu cầu của Hội viên, đại diện cho tiếng nói của các hội viên. Thành viên Ban chấp hành họp 6 tháng/lần để thông qua: kết quả điều tra HVNCLC hàng năm, kiểm điểm hoạt động trong năm và đưa ra những định hướng tổ chức hoạt động phù hợp với quyền lợi hội viên.
Chủ tịch Hội DN HVNCLC là vị trí chuyên trách nên có thời gian đầu tư vào việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các hoạt động, đánh giá rút kinh nghiệm thường xuyên. 

Đại hội Hội DN HVNCLC nhiệm kỳ III: Bầu BCH mới 15 thành viên

Ban chấp hành Hội DN HVNCLC nhiệm kỳ 2018 -2023 

Hội DN HVNCLC