Tháng 10/2018, Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews bí mật ký bản ghi nhớ với Bắc Kinh về việc tham gia chương trình “nhất đới, nhất lộ”. Bản thỏa thuận với Victoria thể hiện chiến lược tiếp cận mới của chính sách bẫy nợ Trung Quốc giăng ra.