Chương trình truyền hình Niềm tin hàng Việt phát sóng ngày 13/8/2022