Trong bài viết trước về các phương pháp sáng tạo, tôi đã mô tả quá trình ý tưởng được hình thành trong tâm trí con người và cũng mô tả một hệ thống sáng tạo phổ biến là CPS – Giải quyết vấn đề sáng tạo (Creative Problem Solving).

Richard Moore: Design Thinking và sáng tạo ‘trong giới hạn’